Tag: พ.ร.บ.

พ.ร.บ. คู่ชีวิตของไทย อยู่จุดไหนแล้ว?

แรกเริ่มเดิมทีกฎหมายของทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งของประเทศไทย ได้กำหนดและบังคับให้ประชาชนเลือกเป็นเพียงเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้น แต่เมื่อสังคมมีความเจริญก้าวหน้าและเรียนรู้ว่ายังมีกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม ซึ่งควรได้รับสิทธิทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมเฉกเช่นกลุ่มชายหญิง จึงเกิดเป็นการขับเคลื่อนและต่อสู้เพื่อสร้างกฎหมายที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิของคนกลุ่มนี้ ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศทั่วโลกจึงออกกฎหมายที่รองรับสิทธิของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่เริ่มยกร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และดำเนินการเรื่อยมาจนถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต ฉบับล่าสุด (รวม 40 มาตรา) ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกาชุดพิเศษ โดยมีนายประสพสุข บุญเดช เป็นประธาน และได้รับการพิจารณาไปแล้วถึงสามรอบ ก่อนจะส่งเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป   เกย์แต่งงาน อย่างไรก็ดี กฤษฎีกาชุดพิเศษเห็นว่าร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุม และไม่เพียงพอกับสิทธิที่พึงมีพึงได้ของคนใช้กฎหมาย จึงมีมติส่งร่างดังกล่าวให้ภาคประชาชนแสดงความคิดเห็นและนำกลับสู่กฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่ง งานเสวนาทางวิชาการ “(พ.ร.บ.) คู่ชีวิต มีสิทธิแค่ไหน”  จัดโดยศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ …

ส่องฝันจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันในไทย ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตพับ 3 รอบ กำลังเริ่มใหม่

ปลายปี 2017 ออสเตรเลียเป็นอีกประเทศที่พิจารณาร่างกฎหมายจดทะเบียนสมรสให้เพศเดียวกันได้ ย้อนกลับมาที่ไทย เส้นทางฝันสำหรับการจดทะเบียนสมรสของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในแดนขวานทองซึ่งเคยมีกระแสข่าวหลายกลุ่มพยายามร่างกฎหมายเพื่อนำเข้าพิจารณาในกระบวนการ แต่จนถึงวันนี้ ร่างกฎหมายจดทะเบียนสมรสคนเพศเดียวกันหรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ.คู่ชีวิตของไทยพับไปแล้ว 3 ร่าง และอยู่ระหว่างเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง การสมรสหรือการสร้างครอบครัวที่ถูกต้องทางกฎหมายสำหรับประเทศไทยมีรายละเอียดอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ซึ่งระบุว่า ชายและหญิงเมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์สามารถจดทะเบียนสมรสได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนได้ อาทิ ให้พ่อแม่ช่วยยืนยันอนุญาตให้จดทะเบียนสมรสได้ นอกเหนือจากกฎหมายนี้ ประเทศไทยมีกฎหมายที่ดูแลครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว เช่นสิทธิการดูแลต่างๆ ของคู่สมรส ที่ผ่านมามีกระบวนการแก้กฎหมายบางมาตราหลังไทยเซ็นลงนามในสนธิสัญญานานาชาติว่าด้วยความเท่าเทียมของเพศชายและหญิง เป็นผลให้ไทยต้องกลับมาปรับเปลี่ยนคำบางจุดในร่างกฎหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และบทบาทความรับผิดชอบในการสมรสอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันจากภาคประชาสังคมและรัฐบาล บางมาตราถูกปรับแก้ความเท่าเทียมทางเพศแล้ว แต่ในการแก้ไขหลายยุคที่ผ่านมา ยังไม่ได้แตะปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างครอบครัวของคนเพศเดียวกัน แนวทางหนึ่งที่ถูกพูดถึงในหมู่นักเคลื่อนไหวคือการทำให้ระบบการจดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกันเป็นรูปแบบเดียวกับการจดทะเบียนสมรสของคนต่างเพศ ช่วงนั้นนพ.แท้จริง …