Tag: รางวัลความหลากหลายทางเพศ

5 องค์กร 5 บุคคลรับ ‘รางวัลอรรธนารีศวร’ รางวัลความหลากหลายทางเพศ

รางวัลใหม่ตั้งชื่อตามเทพฮินดูที่มีรูปกายเป็นชาย-หญิง มอบให้บุคคล-องค์กรที่สนับสนุนการทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ เสรี วงษ์มณฑา ชี้กฎหมายไทยยอมรับเพศหลากหลายแล้ว แต่สังคมยังไม่รับอีกหลายเรื่อง ย้ำคนมีส่วนได้ส่วนเสียต้องเรียกร้องและผลักดัน 12 ธ.ค. 2560 สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยร่วมกับ Armed Forces Research Institute of Medical Science (AFRIMS) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดให้มีการมอบ “รางวัลอรรธนารีศวร” ครั้งที่ 1 เพื่อประกาศเกียรติคุณต่อบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการทำงานของบุคคลหลากหลายทางเพศโดยปราศจากอคติและการเลือกปฏิบัติ ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร              สำหรับความเป็นมาของชื่อรางวัล “อรรธนารีศวร” …