Tag: พบแพทย์

เยาวชนแคนาดาไม่กล้าพบแพทย์เพราะ ‘เพศสภาพ’ ของตัวเอง

ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (University of British Columbia) ระบุว่า เยาวชนข้ามเพศชาวแคนาดาเกือบครึ่งหนึ่งไม่กล้าเข้ารับบริการสาธารณสุขเมื่อจำเป็น อีกทั้งความไว้วางใจในตัวผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขยังมีส่วนสำคัญต่อการรักษาสุขภาพกายและจิตใจของเยาวชนข้ามเพศด้วย นักวิจัยวิเคราะห์แบบสำรวจด้านสุขภาพในปี 2013-2014 จากเยาวชนข้ามเพศอายุระหว่าง 14-25 ปี จำนวน 923 คนทั่วประเทศ พบว่า ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามรู้สึกอึดอัดใจเมื่อต้องคุยกับหมอเรื่องเพศหรือปัญหาด้านสุขภาพของคนข้ามเพศโดยเฉพาะ 68 เปอร์เซ็นต์ของเยาวชนตอนต้น (อายุ 14-18 ปี) ไม่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพจิตในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ 34 เปอร์เซ็นต์ไม่ไปตรวจสุขภาพร่างกายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อถึงเวลา ส่วน 47 เปอร์เซ็นต์ของเยาวชนตอนปลาย (อายุ 19-25 ปี) …