Tag: คำนำหน้านาม

แปลงเพศแล้วขอแก้ไขคำนำหน้านามและเพศในทะเบียนราษฎรได้หรือไม่?

เรื่องน่ารู้วันนี้ …มีคดีปกครองที่น่าสนใจ กรณีบุคคลผู้ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้ว ได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบัน เข้ากับเพศสรีระของตน โดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก “นาย” เป็น “นางสาว” และแก้ไขเพศจาก “เพศชาย” เป็น “เพศหญิง” แต่เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่ผู้ยื่นคำขอคาดหวังไว้ เพราะนายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอ ด้วยเหตุผลที่ว่า การลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร ที่ระบุเพศว่าเป็นเพศชาย ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในขณะเกิดแล้ว     ข่าวเกย์ แม้ผู้ยื่นคำขอจะเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิง ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพศหญิงได้แต่อย่างใด การร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรดังกล่าวจึงไม่อาจทำได้ !!           ผู้ยื่นคำขอดังกล่าวเห็นว่าตนถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งเพศสภาพในปัจจุบันไม่ตรงกับเพศกำเนิดในเอกสารทางกฎหมาย ทำให้ต้องเสียสิทธิต่างๆ ที่ผู้หญิงพึงได้รับตามกฎหมาย จึงยื่นฟ้องนายอำเภอ (ผู้ถูกฟ้องคดี) …

นางแบบข้ามเพศ ร้อง วลพ.วินิจฉัยคำนำหน้านาม ชี้ประสบปัญหามากเวลาเดินทางตปท.

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ นิชนัจทน์ สุดลาภา หรือซาริน่า ไทย นางแบบข้ามเพศชื่อดัง ยื่นจดหมายร้องเรียนยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) กรณีได้รับผลกระทบจากคำนำหน้านามบนหนังสือเดินทางข้ามประเทศไม่ตรงกับเพศสภาพ ทำให้มีปัญหาต่อการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมี นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะเลขานุการ วลพ.รับจดหมายร้องเรียน        เกย์แฟชั่น ซาริน่า ไทยกล่าวว่า ตนเคยร้องเรียนเรื่องถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศมาแล้วครั้งหนึ่งตอนปี 2557 ที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านอาร์ซีเอแล้วถูกห้ามเข้าเพราะคำนำหน้านามไม่ตรงกับเพศสภาพ ตอนนั้นรู้สึกเสียใจอย่างมาก คิดว่าการเป็นคนข้ามเพศเป็นเรื่องผิดหรือ ซึ่งตอนนั้นยังไม่มี พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ …