หลักฐานทางวิทย์ชี้ คนที่เป็น “คนที่เกลียดคนรักร่วมเพศ” มีโอกาสเป็นเกย์มากกว่าคนปกติ

Homophobia คืออาการที่บุคคลเหล่านั้น เกลียดชัง หรือกลัว “คนรักร่วมเพศ” อย่างไม่มีเหตุผล

ซึ่งอาการนี้ถูกบัญญัติมาตั้งแต่ปี 1971 โดยคำนี้เป็นคำกำจัดความของบุคคลที่เหยียดหยามกับกลุ่มที่มีทัศนะคติทางเพศที่แตกต่างกัน

จากงานวิจัยในปี 2014 ที่ถูกตีพิมพ์โดยวารสาร Journal of Personality and Social Psychology ได้แสดงข้อเท็จจริงว่า บุคคลที่ไม่ยอมรับหรือไม่ให้ความสนใจการรักร่วมเพศ จะมีระดับของความเป็นผู้รักร่วมเพศที่สูงกว่าปกติ โดยลักษณะนี้จะเพิ่มสูงมากขึ้นไปอีกในครอบครัวที่มีอาการ Homophobia        เกย์หาคู่

Netta Weinstein ผู้นำทีมวิจัย ได้กล่าวว่า “ถึงแม้ว่าบุคคลที่มีอาการ Homophobia จะบอกว่าตนเองนั้นมีเพศสภาพที่ตรงกับร่างกาย แต่ผลจากการทดสอบทางจิตวิทยาแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่คนเหล่านี้แสดงออกมา มีเหตุมาจากกลุ่มคนที่เป็น Homosexual ได้เข้าไปกระตุ้นบุคลิกเบื้องลึกภายในจิตใจของพวกเขา”

Richard Ryan หนึ่งในผู้นำของทีมวิจัยได้กล่าวเสริมว่า “คนที่เป็น Homophobia ก็เหมือนกับกำลังต่อสู้กับตัวเองเพื่อนำความขัดแย้งภายในตัวนี้ระบายออกสู่โลกภายนอก”

ผลจากการวิจัยทั้งหมดนี้ถูกวัดโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการนิยามเพศของตนเองในผู้ทำแบบสอบถาม รวมไปถึงความรวดเร็วในการตอบสนองต่อคำถามอีกด้วย

ผลจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีความสนใจในเพศตรงข้ามน้อย มีอัตราการเข้าหาเข้าหากลุ่มที่เป็นเกย์มากยิ่งขึ้น

ถึงแม้ว่าข้อสมมติฐานนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ อันเนื่องมาจากกลุ่มทดสอบยังเป็นเพียงแค่นักศึกษา แต่หากมีการนำกลุ่มผู้สูงอายุเข้ามาทดสอบในอนาคต ด้วยก็จะทำให้ผลของงานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอบคุณ ข่าวจาก https://www.catdumb.com/homophovic-in-gay-999/

Leave a Reply