แคมเปญ U=U และ Me โดยมูลนิธิ Love Foundation สร้างความตระหนักรู้เรื่องเอชไอวีในประเทศไทย

แคมเปญ “U=U และ Me” โดยมูลนิธิ Love Foundation สร้างความตระหนักรู้เรื่องเอชไอวี ในประเทศไทย

มูลนิธิ Love Foundation ได้เปิดตัวแคมเปญ “U=U และ Me” ผ่านเว็บไซต์ uuandme.org เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาเอชไอวีแ ละลดการตีตราผู้ติดเชื้อในสังคมไทย แคมเปญนี้เน้นการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนมีปริมาณไวรัสต่ำจนตรวจไม่พบ (Undetectable) จะไม่สามารถแพร่เชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้ (Untransmittable) ข้อมูลนี้มีบทบาทสำคัญในการลดความกลัวและการตีตราในสังคม

Contact

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here