Tag: โรคเพศสัมพันธ์

หน้าตาบอกโรคเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่?

“จะรู้ได้อย่างไรว่าคู่นอนมีโรค แล้วหากไม่รู้ผลเลือด รูปร่างหน้าตาพอจะบอกได้ไหม” คำตอบคือพอจะตอบได้บ้างค่ะ แพทย์ ที่ดูแลคนไข้มามาก เมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาคนไข้แล้วพอจะวินิจฉัยโรคได้ฉันใด หากมีความรู้และสังเกตก็อาจจะตอบได้บ้างฉันนั้น จากความรู้และประสบการณ์ของหมอ คนที่มีลักษณะภายนอกต่อไปนี้อาจควรละเว้นการมีเพศสัมพันธ์    เกย์หาคู่ *มีแผลลักษณะกลมหรือรูปไข่ ขอบแผลเรียบ ยกนูน และแข็ง ก้นแผลสีแดง สะอาด แข็ง ไม่เจ็บ ไม่คัน อาจเป็นซิฟิลิส * โรค ซิฟิลิสแบ่งเป็น 3 ระยะคือ หนึ่ง ระยะเป็นแผล สอง ระยะออกดอกเข้าข้อ สาม ระยะเข้าหัวใจไประบบประสาท ส่วนที่จะดูภายนอกแล้วรู้คือซิฟิลิสระยะที่หนึ่งและสอง อาการภายนอกที่น่าสงสัยคือมีแผลลักษณะกลมหรือรูปไข่ ขอบแผลเรียบ …