Tag: หลักฐานทางวิทย์

หลักฐานทางวิทย์ชี้ คนที่เป็น “คนที่เกลียดคนรักร่วมเพศ” มีโอกาสเป็นเกย์มากกว่าคนปกติ

Homophobia คืออาการที่บุคคลเหล่านั้น เกลียดชัง หรือกลัว “คนรักร่วมเพศ” อย่างไม่มีเหตุผล ซึ่งอาการนี้ถูกบัญญัติมาตั้งแต่ปี 1971 โดยคำนี้เป็นคำกำจัดความของบุคคลที่เหยียดหยามกับกลุ่มที่มีทัศนะคติทางเพศที่แตกต่างกัน จากงานวิจัยในปี 2014 ที่ถูกตีพิมพ์โดยวารสาร Journal of Personality and Social Psychology ได้แสดงข้อเท็จจริงว่า บุคคลที่ไม่ยอมรับหรือไม่ให้ความสนใจการรักร่วมเพศ จะมีระดับของความเป็นผู้รักร่วมเพศที่สูงกว่าปกติ โดยลักษณะนี้จะเพิ่มสูงมากขึ้นไปอีกในครอบครัวที่มีอาการ Homophobia        เกย์หาคู่ Netta Weinstein ผู้นำทีมวิจัย ได้กล่าวว่า “ถึงแม้ว่าบุคคลที่มีอาการ Homophobia จะบอกว่าตนเองนั้นมีเพศสภาพที่ตรงกับร่างกาย แต่ผลจากการทดสอบทางจิตวิทยาแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่คนเหล่านี้แสดงออกมา มีเหตุมาจากกลุ่มคนที่เป็น Homosexual ได้เข้าไปกระตุ้นบุคลิกเบื้องลึกภายในจิตใจของพวกเขา” …