Tag: พันธุกรรมเกย์

งานวิจัยใหม่ยืนยัน ไม่มี “พันธุกรรมเกย์”

งานวิจัยใหม่เกี่ยวกับภาวะรักร่วมเพศ ที่ถือเป็นงานวิจัยที่มีขอบเขตใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มา ยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มียีนหรือหน่วยพันธุกรรมจำเพาะอันหนึ่งอันใดที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมรักร่วมเพศ ไม่ว่าจะเป็นเกย์ หรือเลสเบียน ก็ตาม แม้ว่าจะพบพันธุกรรมที่แปรผัน (genetic varients) หลายพันแบบที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือแสดงปฏิกิริยาต่อปัจจัยซึ่งไม่ได้รับจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยมี 5 แบบที่ได้รับความสนใจเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากไม่เคยมีการค้นพบว่าเชื่อมโยงกับความโน้มเอียงเชิงเพศสภาพมาก่อนในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ก็ตาม   ข่าวเกย์ งานศึกษาวิจัยครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของนักจิตวิทยา, นักสังคมวิทยา,และนักสถิติศาสตร์จากสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร,ยุโรปและออสเตรเลีย ทำการศึกษาวิจัยโดยใช้แผนที่พันธุกรรม (จีโนม) ทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเปรียบเทียบจำนวนเกือบ 500,000 คน ทีมวิจัยพบ ลักษณะการแปรผันทางพันธุกรรม 5 แบบที่ไม่เคยตรงสอบพบมาก่อนในการศึกษาก่อนหน้านี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการนิยมรักร่วมเพศ โดยพบการแปรผันนี้เป็นการทั่วไปมากกว่าในกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า เคยมีคู่รักเป็นเพศเดียวกัน ทั้งที่เป็นผู้ที่มีคู่รักเป็นเพศเดียวกันเท่านั้น และคนที่มีรสนิยมทางเพศแบบปกติเป็นส่วนใหญ่แต่ก็เคยมีคู่รักเป็นเพศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยยังพบพันธุกรรมที่แปรผันอีกหลายพันรูปแบบที่มีแนวโน้มว่าอาจเกี่ยวข้องหรือแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบกับปัจจัยต่างๆ ที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม …