Tag: คนสองเพศ

เยอรมนีเริ่มให้ ‘คนสองเพศ’ ระบุเป็น ‘เพศที่สาม’ ได้แล้ว

เยอรมนีเริ่มให้ ‘คนสองเพศ’ ระบุตัวตนว่าเป็น ‘เพศที่สาม’ ในเอกสารของทางการได้แล้วคนสองเพศ (Intersex) ในเยอรมนีสามารถระบุตัวตนเป็นเพศ “หลากหลาย” ในเอกสารทางการได้อย่างถูกกฎหมายแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ปี 2019 หลังมีการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา แต่คนสองเพศที่ต้องการระบุเพศตัวเองเป็นเพศที่สามจะต้องแสดงใบรับรองจากแพทย์ก่อน คนสองเพศ หรือ Intersex คือคนที่มีลักษณะทางชีววิทยาของทั้งสองเพศ จึงไม่สามารถระบุเพศได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเพศชายหรือหญิง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางเพศที่แสดงออกมาหรือรสนิยมทางเพศ   ข่าวเกย์ เมื่อปี 2013 เยอรมนีผ่านกฎหมายอนุญาตให้คนสองเพศไม่ต้องระบุเพศชาย-หญิงในเอกสารทางการได้ แต่ในปี 2017 ศาลสูงสุดของเยอรมนีตัดสินว่าการปฏิเสธเพศของคนสองเพศถือเป็นการเลือกปฏิบัติ หลังมีกรณีที่คนที่มีคนตรวจโครโมโซมรับรองว่าไม่ได้เป็นทั้งเพศชายและหญิง แต่ทางการไม่ยอมให้เปลี่ยนเพศจากเพศหญิงเป็นคนสองเพศได้ ก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญของออสเตรียก็เพิ่งตัดสินให้คนสองเพศสามารถระบุเพศของตัวเองนอกเหนือจากเพศชายและหญิงได้ ส่วนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มอลตา …