แคมเปญ “U=U และ Me” โดยมูลนิธิ Love Foundation สร้างความตระหนักรู้เรื่องเอชไอวี ในประเทศไทย

//

lgbtthai

beefhunt

มูลนิธิ Love Foundation ได้เปิดตัวแคมเปญ “U=U และ Me” ผ่านเว็บไซต์ uuandme.org เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาเอชไอวี และลดการตีตราผู้ติดเชื้อในสังคมไทย แคมเปญนี้เน้นการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนมีปริมาณไวรัสต่ำจนตรวจไม่พบ (Undetectable) จะไม่สามารถแพร่เชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้ (Untransmittable) ข้อมูลนี้มีบทบาทสำคัญในการลดความกลัว และการตีตราในสังคม

แคมเปญ U=U และ Me โดยมูลนิธิ Love Foundation สร้างความตระหนักรู้เรื่องเอชไอวีในประเทศไทย

แคมเปญ “U=U และ Me” ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

 • จัดกิจกรรมให้ความรู้ และสนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์
 • สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพ และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น

มูลนิธิได้ขยายเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศไทย โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภาษา

 • ร่วมมือกับองค์กรชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละพื้นที่
 • สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการรักษา และการดูแล

การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล

เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน และขยายเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 • พัฒนาเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน
 • สร้างชุมชนออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และให้การสนับสนุน
 • ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

ความครอบคลุม และการขยายผล

แคมเปญมุ่งเน้นให้ทุกคนสามารถเข้าถึง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ

 • จัดทำสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชายขอบ
 • สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อขยายการเข้าถึงชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

การมีส่วนร่วมของบุคคลสำคัญ

แคมเปญยังได้รับความร่วมมือจากบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการ

 • ส.ส.ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ตัวแทนจากภาคการเมือง
 • คุณไบรอัน ตัน ประธานกองประกวด Miss Fabulous Thailand
 • คุณนก ยลดา สวนยศ ตัวแทนจากวงการบันเทิง
 • คุณนาตาเลีย เพลียแคม UNIVERSE IS U
 • คุณต้น ศิริศักดิ์ ไชยเทศ ผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสังคม
 • นพ.อริย์ธัช ตั้งสง่า แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวี
 • นพ.ชัยวัฒน์ ทรงศิริพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวี
 • คุณปุย สรชัย แสงสุวรรณ ช่างภาพผู้มีชื่อเสียง

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากแคมเปญ “U=U และ Me”

แคมเปญ “U=U และ Me” โดยมูลนิธิ Love Foundation มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลลัพธ์สำคัญหลายประการ ซึ่งรวมถึง

 • การเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับ U=U ในวงกว้าง ช่วยให้สังคมเข้าใจว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปริมาณไวรัสต่ำจนตรวจไม่พบ จะไม่สามารถแพร่เชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้
 • การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี สร้างความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในสังคมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 • การส่งเสริมการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและการเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ผู้คนตรวจหาเชื้อเอชไอวีและรับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ
 • การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี สนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่
 • การสร้างเครือข่ายสนับสนุนที่เข้มแข็งสำหรับผู้ติดเชื้อและครอบครัว ให้การสนับสนุนทางจิตใจและสังคมแก่ผู้ติดเชื้อและครอบครัว
 • การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี

มูลนิธิ Love Foundation คาดหวังว่าแคมเปญ “U=U และ Me” จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของเอชไอวีและผู้ติดเชื้อ การร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและการยอมรับความหลากหลายทางสังคมในประเทศไทย

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม

Contact

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here